REGULAMIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji jest Firma ATN Energy 
Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa26, NIP
9131426951, REGON 932167141, (zwany dalej Organizatorem”).
Dane kontaktowe Organizatora:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel.713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl

 
1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Akcji na łamach serwisu.
2. Konkurs będzie prowadzony na stronie https://www.facebook.com/budotom/  (zwanej dalej “Fanpage”).
3. Do wygrania w KONKURSIE jest nagroda główna (telewizor marki Panasonic, model TX-65GZ950E, lub podobny) oraz 2 nagrody pocieszenia w postaci słuchawek marki Panasonic, model rp-hd605n lub podobny.
4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w terminie 0d 01.03.2021 do 31.03.2021 podpiszą z Organizatorem umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
5.
Zwycięzcy Konkursu (osoba, która otrzyma nagrodę główną i 2 osoby, które otrzymają nagrody pocieszenia) zostaną wyłonieni w wyniku losowania, transmitowanego „na żywo” za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora. O dokładnym terminie Organizator będzie informował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
6. Jednocześnie Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wszystkie wytyczne Organizatora, wymienione w paragrafie nr 2, punkty 1 oraz 2 a i 2 b.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. podpisanie umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w terminie od 01.03.2021 do 31.03.2021.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni podczas losowania „na żywo”, transmitowanego w mediach społecznościowych Organizatora.
2. Termin losowania nagród planowany jest na połowę miesiąca kwietnia 2021. O dokładnym terminie losowania nagród, Organizator będzie informował za pomocą swoich mediów społecznościowych.
3. Organizator umieści w kuli koperty, w każdej z tych kopert znajdować się będzie imię i nazwisko osoby, która w terminie od 01.03.2021 do 31.03.2021 podpisała z Organizatorem umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Z tej kuli zostaną wylosowane 3 koperty
4. Pierwsza wylosowana osoba otrzymuje nagrodę główną – czyli telewizor marki Panasonic, model TX65GZ950E, lub podobny.
5. Osoby wylosowane jako druga i trzecia otrzymają nagrody pocieszenia w postaci słuchawek marki Panasonic, model rp-hd605n, lub podobny.

§ 4. ZASADY ODBIORU NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pod adres wskazany przez zwycięzcę.
2. Koszty przesyłki nagród pokrywa Organizator.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Decydując się na udział w Promocji Uczestnik zgadza się na rejestrowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma
ATN Energy Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa 26
NIP 9131426951, REGON 932167141.
Dane kontaktowe Administratora danych:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel.713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl
3. Dane Osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a Ogólnego Rozporządze nia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody Uczestnika, w następujących celach:

  • w celu realizacji i udokumentowania Konkursu i działań związanych z podpisaniem umowy za zakup i instalacji fotowoltaicznej, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na
    wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od Uczestników Akcji dane niezbędne do realizacji działań wynikających z podpisanej z Organizatorem umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres, pod którym ma zostać zrealizowany montaż, d) numer telefonu.
6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Pełna treść oświadczenia dotyczącego RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w tym miejscu: https://atnenergy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres kontaktowy Organizatora: ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław, z dopiskiem “Konkurs Marcowy”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji w formie pisemnej.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora.