REGULAMIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji cenowej „Kwietniowa
BOMBA cenowa” jest Firma ATN Energy Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa26, NIP 9131426951,
REGON 932167141, (zwany dalej „Organizatorem”).
Dane kontaktowe Organizatora:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel.713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl

 
1. Promocja cenowa nie jest stworzona, administrowana, ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu.
2. Promocja cenowa będzie prowadzona na stronie https://www.facebook.com/atnenergy.pl/ (zwanej dalej “Fanpage”).
3. Promocja cenowa polega na uzyskaniu przez Uczestnika rabatu na instalację fotowoltaiczną. Szczegóły dotyczące rabatu znajdują się w tabeli umieszczonej w §5 niniejszego Regulaminu.
4. Promocja cenowa dotyczy wybranych przez Organizatora modułów i falowników, które zostały określone
w §6 niniejszego regulaminu.

5. Promocja jest ważna w terminie od 01.04.2021 do 30.04.2021.

6. Promocja cenowa jest ograniczona ilościowo, co oznacza, że jeśli wyczerpie się pula zestawów w promocyjnej cenie, Organizator zakończy sprzedaż instalacji fotowoltaicznych po cenach podanych w tabeliumieszczonej w §5 niniejszego Regulaminu przed datą 30.04.2021.

7. O wcześniejszym terminie zakończenia Promocji cenowej Organizator poinformuje za pośrednictwem wpisu w swoich Mediach Społecznościowych.

8. W Promocji cenowej mogą wziąć udział osoby, które podpiszą z Organizatorem umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w czasie trwania Promocji cenowej.

9. Moduły fotowoltaiczne oraz falowniki, które zostaną uwzględnione przy projektowaniu, a następnie podczas montażu instalacji zakupionej w ramach Promocji cenowej zostały wskazane w §6 niniejszego Regulaminu, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany urządzeń wskazanych w §6 niniejszego Regulaminu oraz dopuszcza możliwość ich zamiany na inne za ewentualną dopłatą. Cennik dopłat dostępny będzie u Doradców Techniczno – Handlowych ATN Energy Tomasz Golański.

10. Promocja cenowa dotyczy wyłącznie zaprezentowanych w § 5 mocy instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp.

11. Ceny podane w § 5 są cenami BRUTTO z uwzględnieniem 8% VAT.

12. Promocja dotyczy instalacji, które zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem modułów oraz inwerterów wskazanych w § 6.

13. Jednocześnie osoby chcące skorzystać z Promocji cenowej muszą spełnić wszystkie wytyczne Organizatora, wymienione w §2, punkty 1, 2.

 

§ 2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. 2. Warunkiem skorzystania z Promocji cenowej jest podpisanie umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w czasie gdy obowiązuje cennik §5 niniejszego Regulaminu. Moc instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp powinna mieścić się w przedziale między 4, a 10. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji cenowej.

§ 3. DANE OSOBOWE

1. Decydując się na podpisanie umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Promocji cenowej, Uczestnik zgadza się na rejestrowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania a oferowanych przez Organizatora rabatów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma ATN Energy Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa 26, NIP 9131426951, REGON 932167141, (zwany dalej „Organizatorem”).

Dane kontaktowe Organizatora:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel. 713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl

3. Dane Osobowe Uczestnika Promocji cenowej są przetwarzane zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody Uczestnika, w następujących celach: o w celu realizacji i udokumentowania Promocji cenowej i działań związanych z podpisaniem umowy za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od Uczestników Promocji cenowej dane niezbędne do realizacji działań wynikających z podpisanej z Organizatorem umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres, pod którym ma zostać zrealizowany montaż, d) numer telefonu.

6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Promocji cenowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Pełna treść oświadczenia dotyczącego RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w tym miejscu: https://atnenergy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji cenowej Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres kontaktowy Organizatora: ul. Leona Popielskiego 1, 52- 019 Wrocław, z dopiskiem „Kwietniowa BOMBA cenowa”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji w formie pisemnej.

§ 5. CENY SPRZEDAŻY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, OFEROWANE PRZEZ ORGANIZATORA
W RAMACH PROMOCJI „KWIETNIOWA BOMBA CENOWA”

Specyfikacja instalacji:

 • Promocyjne moduły fotowoltaiczne zgodne z regulaminem do wyboru Inwestora lub do wyczerpania zapasów (wykonawca zastrzega sobie zmianę modułów fotowoltaicznych w promocji).
 • Falownik Sofar Solar lub Solplanet z gwarancją na 10 lat do wyboru Inwestora lub do wyczerpania zapasów (wykonawca zastrzega sobie zmianę falowników fotowoltaicznych w promocji).
 • Certyfikowana konstrukcja fotowoltaiczna na Grunt 2 x PION, mostek trapezowy, dachówkę ceramiczną lub betonową oraz blachodachówkę lub papę.
 • Instalacja elektryczna DC i AC.
 • Montaż instalacji elektrycznej AC do 20 MB (przy instalacjach gruntowych wraz z wykopem).
 • Dokumentacja do Zakładu Energetycznego wraz z odbiorem i formalnościami.
 • Projekt instalacji PVsol.
 • Dojazd do 150 km od siedziby firmy (powyżej dopłata 1.5 zł/km).
 • Instalacja montowana na jednej połacidachowej lub jednym kierunku.
 • Przy instalacji na wielu połaciach, tzn. wschód-zachód, będą naliczane dopłaty - szczegóły u Doradców Techniczno-Handlowych ATN Energy Tomasz Golański.
 • Cena zawiera uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą p. Poż.
 • Cena nie zawiera instalacji elektrycznej p. Poż.

§ 6. WYKAZ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH I FALOWNIKÓW KTÓRE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI ZAKUPIONYCH W RAMACH PROMOCJI CENOWEJ „KWIETNIOWA BOMBA CENOWA”

1. Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych zakupionych w ramach promocji cenowej „Kwietniowa BOMBA cenowa” zostaną uwzględnione następujące moduły fotowoltaiczne:

 • Moduł fotowoltaiczny Kensol KS330MBF-60
 • Moduł fotowoltaiczny Amerisolar AS-6M30-HC Black 340W

2. Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych zakupionych w ramach promocji cenowej „Kwietniowa BOMBA cenowa” zostaną uwzględnione następujące falowniki:

 • Falownik Sofar Solar
 • Falownik Solplanet

3. Wykaz oraz przykładowe parametry modułów fotowoltaicznych i falowników uwzględnionych w promocji cenowej „Kwietniowa BOMBA cenowa”:

Moduł fotowoltaiczny Amerisolar AS-6M30-HC Black 340W

Cechy produktu: - Moc modułu 340Wp

 •  Typ modułu: monokrystaliczny HALF-CUT
 •  120 ogniw
 • 20 lat gwarancji produktowej
 •  30 lat gwarancji wydajności liniowej
 •  Sprawność modułu 20,15%

Moduł fotowoltaiczny Kensol KS330MBF-60

Cechy produktu: - Moc modułu 330Wp

 • Typ modułu: monokrystaliczny Full-Cell
 • 60 ogniw
 • 15 lat gwarancji produktowej
 • 25 lat gwarancji wydajności liniowej
 • Sprawność modułu 19,78%

Falownik Sofar Solar

Cechy produktu: 

 •  4-calowy wyświetlacz LCD
 • Maksymalna wydajność do 98,3%
 • 2 niezależne MPPT
 • 10 lat gwarancji produktowej
 • Stopień ochrony IP65
  - 4.4KTL-X dla instalacji 4 oraz 5kWp
  - 5.5KTL-X dla instalacji 6kWp
  - 6.6KTL-X dla instalacji 7kWp
  - 8.8KTL-X dla instalacji 8, 9 oraz 10kWp

Falownik Solplanet

Cechy produktu: 

 • Wyświetlacz graficzny
 • Maksymalna sprawność do 98,1%
 • 2 niezależne MPPT
 • 10 lat gwarancji produktowej
 • Stopień ochrony IP65
  - ASW TLC 4000 dla instalacji 4 oraz 5kWp
  - ASW TLC 5000 dla instalacji 6kWp
  - ASW TLC 6000 dla instalacji 7kWp
  - ASW TLC 8000 dla instalacji 8, 9 oraz 10kWp

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych urządzeń w promocji oraz dopuszcza możliwość ich zamiany na inne za ewentualną dopłatą. Cennik dopłat dostępny będzie u Doradców Techniczno – Handlowych ATN Energy Tomasz Golański.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora.