REGULAMIN

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji jest Firma ATN Energy 
Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa26, NIP
9131426951, REGON 932167141, (zwany dalej Organizatorem”).
Dane kontaktowe Organizatora:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel.713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl

 
2.
Akcja nie jest stworzona, administrowana, ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Akcji na łamach serwisu.
3. Akcja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/atnenergy (zwanej dalej “Fanpage”)
4. Akcja polega na otrzymaniu przez Uczestnika prezentu w postaci e-karty o wartości uzależnionej od mocy instalacji (za każdy 1 kWp – 50 zł. brutto) , zwanym dalej e-kartą, lub prezentem. Wartość doładowania e-karty uzależniona będzie od mocy instalacji, na jaką zostanie podpisana umowa między Organizatorem o osobą z po lecenia Uczestnika.
5. Prezent otrzymają Uczestnicy, którzy polecą usługę zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej u Organizatora innym osobom, a osoby z polecenia podpiszą z Organizatorem umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wytyczne Organizatora - wymienione w para grafie nr 2, punkty 1 oraz 2 a i 2 b.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. polecenie usługi zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej u Organizatora, którego wynikiem będzie podpisanie w terminie od 01-03-2021 do 31-12-2021 umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej między Organizatorem, a osobą z polecenia Uczestnika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA PREZENTU W POSTACI E-KARTY

1. Uczestnik informuje Organizatora drogą mailową o fakcie polecenia pod wskazany przez Organizatora adres e-mail: biuro@atnenergy.pl, podając jednocześnie dane kontaktowe osoby, którą poleca (imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., adres planowanej inwestycji).
2. Podpisanie w terminie od 01.03.2021 do 31.12.2021 umowy na zakup i montaż instalacji foto woltaicznej między Organizatorem, a osobą z polecenia Uczestnika.
3. Organizator informuje Uczestnika o fakcie podpisania umowy z osobą z jego polecenia drogą mailową oraz telefonicznie. Informacja zostanie przekazana pod podane wcześniej Organizatorowi przez Uczestnika dane kontaktowe.
4. Prezent w postaci e-karty nie może być łączony z innymi prezentami, nagrodami, rabatami i promocjami Organizatora.

§ 4. ZASADY ODBIORU PREZENTU W POSTACI E-KARTY

1. Prezent w postacie e-karty zostanie przekazany Uczestnikowi drogą mailową na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
2.Wysyłka e-karty będzie możliwa wyłącznie w dni robocze i nastąpi bezpośrednio do Uczestnika na adres e-mail wskazany wcześniej przez niego.
3. E- karta zostanie wysłana do Uczestnika w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy na zakup i montaż pompy ciepła między Organizatorem, a osobą z polecenia Uczestnika.
4. E- karta będzie możliwa do wykorzystania przez 8 miesięcy od dnia jej wysłania Uczestnikowi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe nieprawidłowe działanie e-karty. W razie problemów z funkcjonowaniem prezentu, Organizator przekaże Uczestnikowi dane kontaktowe do osoby z Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, która pomoże Uczestnikowi w rozwiązaniu problemów technicznych z działaniem prezentu.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Decydując się na udział w Promocji Uczestnik zgadza się na rejestrowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma
ATN Energy Tomasz Golański, 55-330 Lutynia, ul. Długa 26
NIP 9131426951, REGON 932167141.
Dane kontaktowe Administratora danych:
Adres: ul. Leona Popielskiego 1
52-019 Wrocław
Tel.713074000
e-mail: biuro@atnenergy.pl
3. Dane Osobowe Uczestnika są przetwarzane
zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. a Ogólnego Rozporządze nia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody Uczestnika, w następujących celach:

  • w celu realizacji i udokumentowania Promocji i działań związanych z podpisaniem umowy za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od Uczestników Akcji dane niezbędne do realizacji działań wynikających z podpisanej z Organizatorem umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres, pod którym ma zostać zrealizowany montaż, d) numer telefonu.
6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Pełna treść oświadczenia dotyczącego RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w tym miejscu: https://atnenergy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres kontaktowy Organizatora: ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław, z dopiskiem “Poleć nas i zyskaj”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji w formie pisemnej

§ 7. ROZLICZENIE PREZENTU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezenty przekraczające wartość 200 zł, u obdarowanego powodują powstanie przychodu, a po stronie firmy obdarowującej obowiązek wypełnienia deklaracji PIT 8C. W związku z powyższym, jeśli wartość e-karty będzie wyższa, niż 200 zł, Uczestnik w odpowiednim czasie otrzyma dokumenty do rozliczenia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora.